GÓA PHỤ BAZHUPUTTIKÀ VÀ NHỮNG ĐỨA CON BẤT HIẾU

Ai sống một trăm năm…

Tại Kỳ Viên, do Bahuputtikà, Thế Tôn đã dạy câu trên. Continue reading “GÓA PHỤ BAZHUPUTTIKÀ VÀ NHỮNG ĐỨA CON BẤT HIẾU”

Advertisements

KISÀ GOTAMI TÌM HẠT CẢI TRỊ BỆNH CHO ĐỨA CON ĐàCHẾT

Ai sống một trăm năm …

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên, liên quan đến bà Kisà Gotamì. Continue reading “KISÀ GOTAMI TÌM HẠT CẢI TRỊ BỆNH CHO ĐỨA CON ĐàCHẾT”