Bảy nàng công chúa phát tâm tu hành

bai tha ma

Ba La Nại chốn kinh đô

Có hồ sen đẹp sắc phô dưới trời

Thật là thắng cảnh tuyệt vời

Hương sen tỏa ngát, lòng người đắm say Continue reading “Bảy nàng công chúa phát tâm tu hành”

Advertisements