NĂM TRĂM TỲ-KHEO CHỨNG QUẢ

bot nuoc mua

Hãy nhìn như bọt nước …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Bổn sư ở tại Kỳ Viên với năm trăm Tỳ-kheo chứng quả. Continue reading “NĂM TRĂM TỲ-KHEO CHỨNG QUẢ”

Advertisements

SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BÀHIYA DÀRUCIRIYA

ton gia

Dầu nói ngàn câu kệ …

Câu này Thế Tôn đã dạy khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Bàhiya Dàrucìriya. Continue reading “SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BÀHIYA DÀRUCIRIYA”

NẾU CON MẮT NGƯƠI LÀM HẠI NGƯƠI, HÃY MÓC BỎ NÓ ĐI

con mat

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo.
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau
Như xe, chân vật kéo. Continue reading “NẾU CON MẮT NGƯƠI LÀM HẠI NGƯƠI, HÃY MÓC BỎ NÓ ĐI”