TỲ-KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH

Thật khó tìm ở đời…

Khi ngụ tại Kỳ Viên. Thế Tôn đã dạy câu trên vì Trưởng lão Pilotika. Continue reading “TỲ-KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH”

Advertisements

VỮNG VÀNG NHƯ ĐÁ TẢNG

da tang

Như đá tảng kiên cố …

Tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy như thế, liên quan đến Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya. Continue reading “VỮNG VÀNG NHƯ ĐÁ TẢNG”

SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI

sadi bay tuoi

Khác thay duyên thế lợi …

Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện Trưởng lão Vanavàsi Tissa. Continue reading “SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI”

Chuyện kiếp xưa

nga quy

Bảy trăm năm sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, tại nước  Kế  Tân  ở miền  Bắc Ấn Độ có một long vương hung ác tên  là A Lợi Na xuất hiện, thường nổi gió to sóng  lớn nhiễu hại  dân  chúng, gây  ra những tai họa  rung trời  chuyển đất. Lúc đó có hai  ngàn vị A-la-hán phát tâm vận  dụng tất cả thần lực của  mình để đuổi  long  vương  A Lợi Na  ra khỏi  bờ cõi. Continue reading “Chuyện kiếp xưa”