Đại Ca Diếp

 

nguoi tri tue

Người trí dẹp phóng dật …

Thế Tôn nói Pháp Cú này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Ðại Ca-diếp. Continue reading “Đại Ca Diếp”

Advertisements

Ngày lễ của kẻ ngu

 

ke ngu

Chúng ngu si thiếu trí …

Phật nói câu Pháp Cú này lúc ở Kỳ Viên liên quan đến ngày lễ của kẻ ngu, Bàlanakkhatta. Continue reading “Ngày lễ của kẻ ngu”

Tiếng nói của một người giàu

 

tieng noi

Nỗ lực, giữ chánh niệm…

Giáo lý này được đức Phật nói khi Ngài ngụ tại Veluvana, liên quan đến Kumbhaghosaka. Continue reading “Tiếng nói của một người giàu”

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)

thieu song

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Sàmàvatì Bị Thiêu Và Màgandiyà Bị Trừng Phạt Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)”

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)

dang hoa cung Phat

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Khujjuttarà Chuyển Hóa Sàmàvatì Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)”

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6

than cay

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Phần 6: Cái Chết Của Sàmàvati và Màgandiyà, Các Chưởng Khố, Các Tỳ Kheo Và Vị Thần Cây. Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6”