TÔN KÍNH NHỮNG BẬC ĐÁNG TÔN KÍNH

PHẨM: PHẬT

Cúng dường bậc đáng cúng … Continue reading “TÔN KÍNH NHỮNG BẬC ĐÁNG TÔN KÍNH”

Advertisements

PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH

hanh bo thi

Keo kiết không sanh thiên …

Câu chuyện này xảy ra, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Continue reading “PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH”

CITTA VÀ SUDHAMMA

hoa rtoi

Ưa danh không tương xứng…

Ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến Trưởng lão Sudhamma. Truyện bắt đầu từ Macchikàsanda và kết thúc tại Xá-vệ. Continue reading “CITTA VÀ SUDHAMMA”

SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI

sadi bay tuoi

Khác thay duyên thế lợi …

Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện Trưởng lão Vanavàsi Tissa. Continue reading “SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI”