THOÁT KHỎI TRÓI BUỘC

noi cu ngu

Tự sách tấn, chánh niệm …

Thế Tôn đã dạy câu trên, liên quan đến Trưởng lão Ðại Ca-diếp tại Trúc Lâm. Continue reading “THOÁT KHỎI TRÓI BUỘC”

Advertisements

Đế Thích cúng dường Đại Ca Diếp

 

dai ca diep

Ít giá trị hương này…

Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Veluvana, liên quan đến sự cúng dường Trưởng lão Ðại Ca-diếp. Một hôm Trưởng lão Ðại Ca-diếp xuất định sau bảy ngày nhập Diệt tận định, đi ra ngoài với ý định khất thực tuần tự nhà này qua nhà khác trong thành Vương-xá. Lúc đó năm trăm thiên nữ gót son, vợ của vua trời Ðế Thích vừa thức dậy và chuẩn bị năm trăm phần cúng dường hết cả cho Trưởng lão. Phẩm vật trên tay, họ chặn Trưởng lão giữa đường, xin: Continue reading “Đế Thích cúng dường Đại Ca Diếp”

Đại Ca Diếp quy y

dai ca diep quy y

Có một hôm, đức Phật thị hiện tướng bệnh, ngài  lặng  lẽ  nghỉ  ngơi  tịnh dưỡng.  Vua Tần  Bà Sa La nghe tin ấy, vội gọi ngự y là Kỳ Bà đi gặp Thế Tôn để trị bệnh cho Ngài. Continue reading “Đại Ca Diếp quy y”