MỘT BẦY TRẺ

danh ran

Chúng sanh cầu an lạc…

Do chuyện bầy trẻ con, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên. Continue reading “MỘT BẦY TRẺ”

Advertisements