PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH

hanh bo thi

Keo kiết không sanh thiên …

Câu chuyện này xảy ra, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Continue reading “PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH”

Advertisements

HOÀNG TỬ VÔ ÚY (ABHAYA) MẤT HẦU THIẾP

noi buon

Hãy đến nhìn đời này …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Ðạo sư ở Trúc Lâm (Veluvana), liên quan tới hoàng tử Vô Úy. Continue reading “HOÀNG TỬ VÔ ÚY (ABHAYA) MẤT HẦU THIẾP”