CHÁU CỦA XÁ-LỢI-PHẤT

tho lua

Dầu trải một trăm năm …

Khi ngụ tại Trúc Lâm, Phật đã dạy câu trên vì chuyện cháu của Trưởng lão Xá-lợi-phất. Continue reading “CHÁU CỦA XÁ-LỢI-PHẤT”

Advertisements

CHÚ CỦA XÁ-LỢI-PHẤT

coi pham thien

Tháng tháng bỏ ngàn vàng …

Thế Tôn dạy câu này khi ngụ tại Trúc Lâm, liên quan đến chú của Xá-lợi-phất. Continue reading “CHÚ CỦA XÁ-LỢI-PHẤT”