PHƯƠNG CÁCH GIÁO GIỚI TRONG NGÀY BỐ-TÁT CỦA BẢY ĐỜI ĐỨC PHẬT

loi chu Phat day

PHẨM: PHẬT

Không làm mọi điều ác …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật đang ở Kỳ Viên, liên quan đến câu hỏi của Tôn giả A-nan. Continue reading “PHƯƠNG CÁCH GIÁO GIỚI TRONG NGÀY BỐ-TÁT CỦA BẢY ĐỜI ĐỨC PHẬT”

THẦN THÔNG SONG HÀNH (phần 3)

2E. Ðức Phật Lên Cung Trời Ba Mươi Ba.

Khi hiện thần thông xong, đức Phật nghĩ thầm: “Chư Phật quá khứ sẽ ở đâu sau khi hiện thần thông?”. Theo thông lệ, đức Phật sẽ lên cung trời Ba mươi ba và giảng dạy luận A-tỳ-đàm cho thân mẫu”. Nghĩ thế Ngài nhấc chân phải và bước lên ngọn núi Yugandhara, chân trái đặt lên núi Tu-di, và như vậy với ba bước chân chấm đất hai lần, Ngài đi sáu trăm tám mươi hai ngàn dặm. Không ai có thể đo được chiều dài mỗi bước chân của Phật, chỉ biết rằng khi Phật nhấc chân lên các ngọn núi co đầu thấp dưới chân Ngài, và khi Ngài bước qua chúng ngẩng lên và đứng ở vị trí cũ. Continue reading “THẦN THÔNG SONG HÀNH (phần 3)”