CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN

Dùng trượng phạt không trượng…

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm, liên quan đến Ðại Mục-kiền-liên. Continue reading “CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN”

Advertisements

Cunda – Đồ tể mổ heo

 

ga do te

Nay sầu, đời sau sầu… Continue reading “Cunda – Đồ tể mổ heo”