TỲ-KHEO VÀ CON MA

bong nu

Chớ nói lời độc ác…

Vì Trưởng lão Kundadhàna mà Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Kỳ Viên. Continue reading “TỲ-KHEO VÀ CON MA”

Advertisements