Vua rồng và tiếng chuông chùa

vua rong

Tại đỉnh núi  Hy Mã Lạp  Sơn có một cái ao lớn,  trong đó  có rất nhiều rồng.  Chúng thường nổi  gió to  bão  lớn,  làm  ngã  đổ cây  rừng, gây nguy  hại  cho dân  chúng sống  ở dưới chân núi.  Vì vậy tiếng than khóc  của  người  dân  vang  thấu tới trời,  kẻ thì  dọn  đi nơi khác, người  thì  chết  bỏ xác,  thật là thê lương! Continue reading “Vua rồng và tiếng chuông chùa”

Tâm ham danh

danh loi

Tâm  của  một  con  người  ngu  si  bị  động niệm  là  vì ngã  tham và  ngã  chấp.  Một người như  thế  rất xem trọng danh lợi và có thể  hy sinh tất cả cho nó, ngay  đến cả thân mệnh nữa, mục đích là để có được một thứ  danh dự hư huyễn không thật. Continue reading “Tâm ham danh”

Hiểu đạo và tu đạo

hieu dao va tu dao

Có hai  anh em  nhà nọ cùng  xuất gia  theo Phật. Họ tu một  thời  gian  thì  từ  từ  tách nhau ra,  mỗi  người  rẽ  sang một  đường  lối khác biệt nhau. Người  anh thì  rất tinh tấn hành đạo,  còn người em thì  hết  sức cố gắng  học hỏi để hiểu đạo. Continue reading “Hiểu đạo và tu đạo”