Hoang hậu Malika và con chó

Xe vua đẹp cũng già…

Tại Kỳ Viên Phật đã dạy câu trên liên quan đến hoàng hậu Mallikà. Continue reading “Hoang hậu Malika và con chó”