Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)

thieu song

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Sàmàvatì Bị Thiêu Và Màgandiyà Bị Trừng Phạt Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)”

Advertisements

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)

dang hoa cung Phat

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Khujjuttarà Chuyển Hóa Sàmàvatì Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 6 (tiếp theo)”

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 5

dau chan Phat

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Phần 5: Ðức Phật Từ Chối Màgandiyà Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 5”

Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 4

hoang hau

Không phóng dật, đường sống…

Pháp Cú này do đức Ðạo sư nói tại tinh xá Ghosita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Sàmàvatì với năm trăm tỳ nữ và bà Màgandiyà cùng năm trăm thân thuộc.

Phần 4: Udena Ðược Vaasuladattà Continue reading “Những chuyện luân hồi quanh Vua Udena Phần 4”