YÊN LẶNG SAU CƠN BÃO

ho nuoc sau tham

Như hồ nước sâu thẳm …

Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên, liên quan đến mẹ của Kànà. Continue reading “YÊN LẶNG SAU CƠN BÃO”

Advertisements

TRƯỞNG LÃO ĐẠI KAPPINA

truong lao kappina

Pháp hỷ đem an lạc…

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Kappina. Continue reading “TRƯỞNG LÃO ĐẠI KAPPINA”

Vua Nhất Thiết Thí

vua nhat thiet tri

Ngày  xưa  ở Ấn Độ có một  vị quốc  vương được tôn  xưng  là  Nhất Thiết Thí.  Ngài là  một  ông  vua  rất mực  nhân từ,  thực  hành đạo  Bồ Tát. Bất  kỳ người nào đến cầu xin với ngài  điều  chi đều được toại  ý, nên  dẫu  xa  xôi mấy  người  ta cũng  nghe biết  đến  tên  ngài.

Continue reading “Vua Nhất Thiết Thí”

Người cứu hàng vạn sanh linh trong nhiều kiếp

hoang hau malika

Đêm nọ, đức vua Ba Tư Nặc nghe bốn tiếng “ Du Sa No So” rất lớn nên ghê sợ. Ngài lấy làm kinh khủng. Sáng hôm sau lâm trào, vua cho mời các thầy Bà la môn đoán mộng đến hỏi về bốn tiếng ghê rợn ấy. Các thầy đồng đáp: Continue reading “Người cứu hàng vạn sanh linh trong nhiều kiếp”