Một tỳ kheo thường nói không đúng chỗ

Người ít nghe kém học…

Phật dạy câu này tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Ca-lưu-đà-di. Continue reading “Một tỳ kheo thường nói không đúng chỗ”

Advertisements

NHÓM TỲ-KHEO CẢ TIN

Như trái bầu mùa thu…

Phật đã nói tại Kỳ Viên câu trên liên quan đến nhóm Tỳ-kheo cả tin. Continue reading “NHÓM TỲ-KHEO CẢ TIN”

THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG

ThayTyKheoVaConNgong

Một số sinh bào thai…

Phật đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn khất thực. Continue reading “THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG”